งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี

ปีการศึกษา 2557

ระดับสำนักงานคณบดี
           ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และแผ่นติดตามงาน (xlsx)
           แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน (pdf)
           ต้นแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสำนักงานคณบดี (SAR Template
           วันที่ประชาพิจารณ์ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
           วันที่รับการประเมิน วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558
         
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ปีการศึกษา 2557 ระดับสำนักงานคณบดี (pdf)
          รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ระดับสำนักงานคณบดี (pdf)