โครงสร้างองค์กร

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ โดยการบริหารงานภายในของสำนักงานคณบดี ทำหน้าที่สนับสนุนให้บริการกับภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้