แบบฟอร์มงานบริหารและธุรการ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
ขอลาพักผ่อน  2/9/201558.23 KBDownload
ขอหนังสือรับรองการทำงาน  2/9/201568.99 KBDownload
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน, รายได้  2/9/201562.03 KBDownload
ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ  2/9/201552.07 KBDownload
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่  2/9/2015206.91 KBDownload
แบบใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลาคลอดบุตร  2/9/201558.85 KBDownload
แบบใบลาไปศึกษา, ฝึกอบรม, ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  2/9/201560.38 KBDownload
แบบฟอร์มรายงานการสัมมนา/ประชุม  7/21/201564.00 KBDownload
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  2/9/2015736.64 KBDownload
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ  2/9/201559.42 KBDownload
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  2/9/201584.82 KBDownload
ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  2/9/2015219.48 KBDownload

แบบฟอร์มงานการเงินและพัสดุ

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2/9/201539.50 KBDownload
แบบขอรับค่าตอบแทน สาขาขาดแคลน  2/9/201547.93 KBDownload
แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)  2/9/2015881.74 KBDownload
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  2/9/2015353.46 KBDownload
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน้าหลัง อยู่ในแผ่นเดียวกัน)  2/9/2015353.46 KBDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  2/9/2015349.38 KBDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  2/9/2015875.82 KBDownload
ใบเบิกพัสดุ  2/9/201530.50 KBDownload
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  2/9/201515.06 KBDownload
ใบสำคัญรับเงิน  2/9/201540.00 KBDownload
หลักฐานการจ่ายเงิน (ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน)  2/9/201547.00 KBDownload
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  2/9/2015333.49 KBDownload