โครงสร้างการบริหารงาน

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีการแบ่งส่วนงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกลไกการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และการบริการนิสิต อาจารย์ บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน คือ 1. งานบริหารและธุรการ 2. งานคลังและพัสดุ 3. งานบริการการศึกษา 4. งานนโยบายและแผน