ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

สนับสนุนภารกิจคณะวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่น มุ่งมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา  ที่มีคุณภาพสูง  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  และมีจิตสาธารณะ

วิสัยทัศน์ (vision)

       สำนักงานคณบดี มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการบริการและสนับสนุนภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยม (Core Values)

        1. ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการให้บริการอย่างดียิ่ง
        2. ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไป  มีความสำคัญต่อคณะวิทยาศาสตร์  โดยต้องรับฟังความคิดเห็น  และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี  เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
        3. ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ควรยึดถือปฏิบัติ
        4. ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณลักษณะ (Character)

        บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กรเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีความสุภาพอ่อนโยน

สมรรถนะหลัก (Core competency)

       S   :   Sensitive        พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
       C   :   Competent      รอบรู้ในศาสตร์
        I   :    Integrated       บูรณาการทุกส่วน
       E   :    Ethics           ภายใต้จรรยาบรรณ
       N   :    Network         ร่วมสร้างเครือข่าย
       C   :    Cognition       ความรู้ต้องหา
       E   :    Efficiency       เน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
       S   :    Standard        มาตรฐาน
      W   :    Wisdom         ปัญญา
       U   :    Unity             เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

วิสัยทัศน์  (vision)

         คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  อย่างยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ  (Mission)

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีพันธกิจ  ดังนี้
          1.  ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา  มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ชุมชน
          2.  วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
          3.  บริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          4.  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          5.  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มียุทธศาสตร์ดังนี้
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
               ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล
               ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการวิชาการ
               ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
               ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม