ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
ชื่อ
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
 คุณอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล   เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
1-8407
 คุณชัญญาภัค แผ่นคำ  หัวหน้างานการเงิน
1-8420
 คุณสัญญา พาลุน  งานแผนและนโยบาย
1-8423
 คุณชัญญาภัค แผ่นคำ   งานคลังและพัสดุ
1-8413
 คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช  งานการเจ้าหน้าที่และบุคคล
1-8415
 คุณสำเนียง วงษ์งาม  งานสารบรรณ
1-8408
 คุณชลลดา สารทสมัย  งานประกันคุณภาพการศึกษา
1-8416
 คุณกุลจิรา  รักษาศีล  งานกิจการนิสิต
1-8438
 คุณยุภาวดี  โคษา  งานบริการการศึกษา
1-8435
 คุณพิลาสลักษณ์  ลือเลิศ  งานประชุมและจัดเลี้ยง
1-8417
 คุณนรงค์  วงษ์งาม  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1-8436
 คุณจีรวรรณ  ทศสิริวัฒน์  งานการเงินและบัญชี 1-8412
 คุณเกียรติศักดิ์  ภูตะมี  งานประชาสัมพันธ์ 1-8418

Feedback

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด