งานการเงินและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 8 หน่วยได้แก่
       1. หน่วยการเงิน
       2. หน่วยบัญชี
       3. หน่วยงบประมาณ
       4. หน่วยรายได้
       5. หน่วยจัดหาพัสดุ
       6. หน่วยทะเบียนพัสดุ
       7. หน่วยคลังและพัสดุ
       8. หน่วยจำหน่ายพัสดุ

 

หน่วยงานคลังและพัสดุมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 6 คน ดังนี้

      1. นางวริณี จันทานนท์ (นักวิชาการเงินและบัญชี 7)
      2. นางสาวชัญญาภัค แผ่นคำ (นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ) 
      3. นางสาวจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
      4. นางสาวภัทรภร ศรีจานเหนือ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) 
      5. นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย (นักวิชาการพัสดุ)
      6. นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง (นักวิชาการเงินและบัญชี)

คู่มืองานการเงินและบัญชี

คู่มืองานการเงินและบัญชี

คู่มืองานพัสดุ

คู่มืองานพัสดุ

บุคลากร

งานคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 8 หน่วยได้แก่
1. หน่วยการเงิน
2. หน่วยบัญชี
3. หน่วยงบประมาณ
4. หน่วยรายได้
5. หน่วยจัดหาพัสดุ
6. หน่วยทะเบียนพัสดุ
7. หน่วยคลังและพัสดุ
8. หน่วยจำหน่ายพัสดุ

นางสาวชัญญาภัค แผ่นคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวภัทรภร ศรีจานเหนือ

นักวิชาการพัสดุ

 

นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย

นักวิชาการพัสดุ

นางเบญจวรรณ ทองชื่น ต่ายสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบเบิกพัสดุ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักฐานการจ่ายเงิน (ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน)

ใบสำคัญรับเงิน

แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)

แบบขอรับค่าตอบแทน สาขาขาดแคลน

ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน้าหลัง อยู่ในแผ่นเดียวกัน)

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ