ประวัติความเป็นมา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยเปลี่ยนฐานะมาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และ รับผิดชอบในการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการแบ่งส่วนราชการออกเป็น

            1. สำนักงานคณบดี
            2. ภาควิชาคณิตศาสตร์
            3. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
            4. ภาควิชาเคมี
            5. ภาควิชาชีววิทยา
            6. ภาควิชาฟิสิกส์
            7. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลาง   

          สำนักงานคณบดีทำหน้าที่สนับสนุนในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจที่ กำหนดไว้ โดยมีหน้าที่ประสานงานควบคุม ดูแลตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่เป็น 4 งานได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานแต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ

ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้

           1. รองศาสตราจารย์สุมณฑา พรหมบุญ
           2. อาจารย์อุรุพีร์ ปัญจะ
           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ แขวงโสภา
           4. อาจารย์จิตติมา เหมกิตติวัฒน์ 
           5. อาจารย์ภัทณีญา ไชยสุข 
           6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เลิศทวีสินธุ์
           7. นางสาวเกศณี ชยาวิวัฒนาวงศ์
           8. นายสวัสดิ์ รอดภัย
           9. นางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน)
 

ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารสถานที่ในความดูแลรับผิดชอบดังนี้

1. อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่ประมาณ 4,313 ตารางเมตร

2. อาคาร 15 อาคารพรีคลีนิกและวิทยาศาสตร์ พื้นที่ประมาณ 4,519.33 ตารางเมตร

3. อาคารวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พื้นที่ประมาณ 3,700 ตารางเมตร

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 309 ชั้น 3 อาคาร 19 
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110