บุคลากรสำนักงานคณบดี

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 31 คน จำแนกเป็นข้าราชการพลเรือน 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 22 คน และลูกจ้างประจำ 5 คน
 

ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ จำนวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 7 - 9
บุคลากร 1 - - 1
นักวิชาการพัสดุ 1 2 - 3
นักวิชาการเงินและบัญชี - 3 - 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 1 - 1
นักประชาสัมพันธ์ - 1 - 1
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - 1 - 1
นักวิชาการศึกษา - 3 - 3
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - 3 - 3
พนักงานบริการอัดสำเนา - 1 - 1
ช่างไฟฟ้า ช.2 - - 1 1
ผู้ช่วยช่างทั่วไป - - 2 2
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.1 - - 1 1
พนักงานขับรถยนต์ ส.1 - - 1 1
รวม 4 22 5 31
ร้อยละ 12.90 70.97 16.13 100.00

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558)

บุคลากร

 

 

นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช

บุคลากร

นางสำเนียง วงษ์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

       

 

 

นางชลรดา สารทสมัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวอรวรรณ พวงเกษมสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

       

 

นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
   

 

 

นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

นักประชาสัมพันธ์

 
       
   

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธรรมนูญ เหลาคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
       
   

นายกำชัย สิงห์สงหา

พนักงานบริการอัดสำเนา

นายสิงหา วงศา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
       
   

นางสาวกุลจิรา รักษาศิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลัดดา นี้ละไทย

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.1

   
       
   

นายนรงค์ วงษ์งาม

ช่างไฟฟ้า ช.2

นายชุมพร เทียมจันทร์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.2

   
       
   

นายทักสิน กสิกรรม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.1

นายสังคม อุดสัย

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

   

 

   

นางสาวยุภาวดี โคษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาววนิดา ยังมี

นักวิชาการศึกษา

   
       
     

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

นักวิชาการศึกษา

     
       
   

นางสาวชัญญาภัค แผ่นคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวจีรวรรณ ทศสิริวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

   
       
   

นางสาวกมลทิพย์ สงแจ้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก

นักวิชาการเงินและบัญชี

   
       
   

นางสาวภัทรภร ศรีจานเหนือ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุพรรณี เหม็นภัย

นักวิชาการพัสดุ

   
       
     

นางเบญจวรรณ ทองชื่น ต่ายสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     

นายสัญญา พาลุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปราณี ประสงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร