งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี มีหน่วยงานย่อยอยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบได้แก่

1. หน่วยงานสารบรรณ
2. หน่วยการเจ้าหน้าที่
3. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4. หน่วยสวัสดิการบุคคล
5. หน่วยประชุมและจัดเลี้ยง
6. หน่วยประชาสัมพันธ์
7. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
8. หน่วยเอกสารการพิมพ์
9. หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี มีภาระรับผิดชอบ ดังนี้
1. หน่วยงานสารบรรณ
รับผิดชอบในการบริหารงานด้านเอกสารราชการ ดำเนินการรับ-ส่ง หนังสือเร่งด่วนและขั้นความลับ ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และดำเนินการโต้ตอบจดหมาย รวมถึงจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการค้นหา

2. หน่วยการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคลากร ออกเอกสารด้านงานบุคคล ดำเนินการขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินตามแผนพัฒนา

3. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดยส่วนงานอาคารสถานที่จะมีความรับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และซ่อมบำรุงระบบต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ส่วนงานยานพาหนะ มีหน้าที่ขับรถยนต์ และรถยนต์ของผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ ในการไปราชการให้ถึงที่หมายตรงเวลา และปลอดภัย รวมถึงการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4. หน่วยสวัสดิการบุคคล
รับผิดชอบจัดทำหนังสือเวียนในกรณีที่บุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ ดำเนินการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของบุคลากร

5. หน่วยประชุมและจัดเลี้ยง
ดำเนินการเรื่องงานบริการจองสถานที่ ประสานงานในการใช้ห้องประชุม รวมถึงเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และอาหารจัดเลี้ยงสำหรับผู้ร่วมประชุม

6. หน่วยประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก แก่บุคลากรภายในคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไว้เพื่อการสืบค้นและใช้งานต่อไป

7. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
มีหน้าที่ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการประชุมสัมมนา ได้แก่ เครื่องเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ จอภาพ เป็นต้น

8. หน่วยเอกสารการพิมพ์
มีหน้าที่ให้บริการงานพิมพ์ การจัดทำสำเนาเอกสารการเรียนการสอน เอกสารการประชุมสัมมนา เอกสารคำขอตั้งงบประมาณ

9. หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ดูแลปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะฯ พร้อมทั้งดูแลระบบ server ของคณะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ software ต่างๆ ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานแก่บุคลากรภายในคณะ

คู่มืองานสารบรรณ

คู่มืองานสารบรรณ

คู่มืองานการเจ้าหน้าที่

คู่มืองานการเจ้าหน้าที่

บุคลากร

งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี มีหน่วยงานย่อยอยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบได้แก่
1. หน่วยงานสารบรรณ
2. หน่วยการเจ้าหน้าที่
3. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4. หน่วยสวัสดิการบุคคล
5. หน่วยประชุมและจัดเลี้ยง
6. หน่วยประชาสัมพันธ์
7. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
8. หน่วยเอกสารการพิมพ์
9. หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช

บุคลากร

นายสังคม อุดสัย

พนักงานขับรถยนต์ ส.1

นางสำเนียง วงษ์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนรงค์ วงษ์งาม

ช่างไฟฟ้า ช.2

 

นางชลรดา สารทสมัย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวอรวรรณ พวงเกษมสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธรรมนูญ เหลาคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกำชัย สิงห์สงหา

พนักงานบริการอัดสำเนา

นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิงหา วงศา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกุลจิรา รักษาศิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวลัดดา นี้ละไทย

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.1

นายชุมพร เทียมจันทร์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.2

นายทักสิน กสิกรรม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.1

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบใบลาไปศึกษา, ฝึกอบรม, ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

แบบใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลาคลอดบุตร

แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่

ขอลาพักผ่อน

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอหนังสือรับรองการทำงาน

ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน, รายได้