งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หน่วย ได้แก่
        1. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
        2. หน่วจกิจการนิสิต
        3. หน่วยจัดการศึกษาและการสอบ
        4. หน่วยทะเบียนและประเมินผล
        5. หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

งานบริการการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีภาระงานแบ่งตามหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ 

         หน่วยบริการวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จัดทำทุนของนิสิต รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ให้ก้าวสู่ระดับสากล หน่วยกิจการนิสิตมีหน้าที่สนับสนุนการจัด โครงการของนิสิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และทำกิจกรรมให้ครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้คำปรึกษา แก่นิสิตในด้านทุนการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

          หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ในการสนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงการวางแผนการจัดเก็บและติดตามข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรายงาน การบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย

 

 

คู่มืองานบริการวิชาการ

คู่มืองานบริการวิชาการ

บุคลากร

งานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หน่วย ได้แก่        

1. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา        

2. หน่วจกิจการนิสิต        

3. หน่วยจัดการศึกษาและการสอบ        

4. หน่วยทะเบียนและประเมินผล        

5. หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการสอดคล้องกับแผนของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนรายงาน การบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย

นางสาวยุภาวดี โคษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาววนิดา ยังมี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

นักวิชาการศึกษา

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบของนิสิต

ระเบียบปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ

ปกข้อสอบ

คำร้องขอถอนวิชา (กบ.116)

คำร้องทั่ว ๆ ไป (กบ.110)