งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภาระและรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 หน่วยได้แก่

      1. หน่วยนโยบายและแผน
      2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
      3. หน่วยติดตามผลและประเมินผล

คู่มืองานนโยบายและแผน

คู่มืองานนโยบายและแผน

บุคลากร

นายสัญญา พาลุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปราณี ประสงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร