ภาระหน้าที่

สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดทำงบประมาณ การบริหารการเงินและพัสดุ งานธุรการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยแบ่งเป็น 4 งานดังนี้

            1. งานบริหารและธุรการ 
            2. งานคลังและพัสดุ 
            3. งานบริการการศึกษา 
            4. งานวางแผนและนโยบาย 

           เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างรวดเร็วสำนักงานคณบดีจึงได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดจะสามารถดูได้จากแต่ละหน่วยงานข้างต้น