DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Friday, May 19, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4040 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan @ 6:14 AM :: 54 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัต...
Read More..
Monday, May 8, 2017
ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
By Montawan @ 9:29 AM :: 52 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...
Read More..
Monday, May 1, 2017
คุณเพิ่ม เรืองรุ่งโรจน์ (บิดาของ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์) ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 11:18 AM :: 168 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของ คุณเพิ่ม เรืองรุ่งโรจน์ (บิดาของ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่...
Read More..
Friday, April 21, 2017
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
By Montawan @ 11:10 AM :: 24 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพ...
Read More..
Wednesday, April 19, 2017
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม (อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 11:59 PM :: 35 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์" คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ -...
Read More..
Page 8 of 24First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last   

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 February 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union ...
07 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่ง...
05 February 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิ...
01 February 2018

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา

เชิญชวน นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทาง...
01 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีท...
RSS
12345678910Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015