DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Thursday, February 18, 2016
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 10,19 คณะวิทยาศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น.
By Montawan @ 3:12 PM :: 68 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ด้วย ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้ง “ดับกระแสไฟฟ้า บริเวณอาคาร 10, 19 คณะวิทยาศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ระ...
Read More..
Thursday, February 11, 2016
บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
By Montawan @ 8:05 AM :: 187 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ด้วย คุณพ่อฐิติพงศ์ พินิจค้า (บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กุ...
Read More..
Monday, February 8, 2016
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
By Montawan @ 7:08 AM :: 159 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะว...
Read More..
Tuesday, February 2, 2016
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ ธนาคม อดีตอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 7:28 AM :: 281 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ ธนาคม (อดีตผู้ก่อตั้งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และ อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ...
Read More..
Monday, January 25, 2016
การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan @ 9:08 AM :: 107 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมส่งผลงานการออกแบบ "การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะวิทยาศาสตร์ มห...
Read More..
Page 18 of 20First   Previous   11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  Next   Last   

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 September 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบ...
07 September 2017

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ (อาจารย์ภาควิชาเคมี) อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ (อาจารย์ภาควิชาวิท...
22 August 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4534 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัต...
22 August 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อ...
17 August 2017

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัด "โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 8....
RSS
12345678910Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015