DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Entries for April 2017

Friday, April 21, 2017
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
By Montawan @ 11:10 AM :: 24 Views :: 0 Comments :: Article Rating
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพ...
Read More..
Wednesday, April 19, 2017
ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม (อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 11:59 PM :: 35 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์" คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้ -...
Read More..
Tuesday, April 18, 2017
อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล (อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี) ถึงแก่กรรม
By Montawan @ 7:45 AM :: 45 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล" ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และขอแจ้งกำหนดการบำเพ็...
Read More..
Tuesday, April 11, 2017
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Project Presentation 2016 คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan @ 11:50 AM :: 35 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair Senior Pro...
Read More..
Monday, April 3, 2017
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan @ 1:24 PM :: 89 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์" ในวันอังคารที่...
Read More..

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 February 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union ...
07 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่ง...
05 February 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิ...
01 February 2018

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา

เชิญชวน นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทาง...
01 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีท...
RSS
12345678910Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015