DnnForge - NewsArticles

Current Articles | Archives | Search

Entries for December 2015

Wednesday, December 23, 2015
โครงการนิสิตวิทยาศาสตร์ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2558
By Montawan @ 7:09 AM :: 135 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตจิตอาสา มศว เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิ...
Read More..
Wednesday, December 16, 2015
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร 3 : พายชั้น พายร่วน
By Montawan @ 7:32 AM :: 190 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป/ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ...
Read More..
Tuesday, December 15, 2015
โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : "กีฬา สามัคคี"
By Montawan @ 11:30 AM :: 156 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : กีฬา ...
Read More..
Friday, December 4, 2015
โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว : หลักสูตร ขนมปังไส้ต่างๆ
By Montawan @ 4:06 PM :: 270 Views :: 0 Comments :: Article Rating
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป/ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โ...
Read More..
Thursday, December 3, 2015
ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ฟรี!
By Montawan @ 12:16 AM :: 359 Views :: 0 Comments :: Article Rating
พิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และ อัญมณี ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บนชั้น 17 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส...
Read More..
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 February 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด"โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Union ...
07 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่ง...
05 February 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิ...
01 February 2018

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา

เชิญชวน นิสิตและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนิสิตและบุคลากรทาง...
01 February 2018

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีท...
RSS
12345678910Last
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา 2557


Since March 10, 2015